ผลสำรวจ ข้าราชการไทย เบื่อระบบงาน แต่ 63% ไม่อยากลาออก

832
ข้าราชการไทย

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร” พบ ขั้นตอนปฏิบัติราชการยุ่งยาก-ระบบอุปถัมภ์-เงินเดือนน้อย สูงสุด ชี้แม้ ข้าราชการไทย เบื่อแต่ส่วนใหญ่ไม่อยากลาออก

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ศูนย์สำรวจความคิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ นิด้าโพล เปิดเผยรายงานผลสำรวจเรื่อง “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร ?”

เก็บข้อมูลจากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 67

จำแนกสาเหตุการเบื่อระบบงานราชการได้ ดังนี้

 • ร้อยละ 39.47 ขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมายและยุ่งยากซับซ้อน
 • ร้อยละ 31.53 ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ
 • ร้อยละ 28.24 เงินเดือนน้อย
 • ร้อยละ 22.44 ตัวชี้วัดทั้งหลาย
 • ร้อยละ 20.38 โครงสร้างการปกครองหรือสั่งการตามลำดับชั้น
 • ร้อยละ 18.93 การประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
 • ร้อยละ 17.02 การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิง ความดีความชอบและตำแหน่งที่สำคัญ
 • ร้อยละ 16.49 การคอร์รัปชันในระบบราชการ
 • ร้อยละ 16.18 เจ้านาย
 • ร้อยละ 15.73 ไม่เบื่ออะไรเลย
 • ร้อยละ 14.05 เพื่อนร่วมงาน
 • ร้อยละ 11.07 การทำงานแบบผักชีโรยหน้า
 • ร้อยละ 10.23 การแทรกแซงของนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล
 • ร้อยละ 8.47 ลูกน้อง
 • ร้อยละ 7.25 งานที่มีความเสี่ยงจะผิดกฎระเบียบ
 • ร้อยละ 6.41 ระบุว่า ประชาชนที่ไม่เข้าใจในระบบงาน กฎระเบียบของราชการ

ความศรัทธาต่อระบบราชการไทย มีผลสำรวจ ดังนี้

 • ร้อยละ 49.47 ค่อนข้างศรัทธา
 • ร้อยละ 22.52 ศรัทธามาก
 • ร้อยละ 21.53 ไม่ค่อยศรัทธา
 • ร้อยละ 6.34 ไม่ศรัทธาเลย
 • ร้อยละ 0.14 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ผลสำรวจข้าราชการส่วนใหญ่แม้เบื่อแต่ไม่ลาออก

ส่วนผลสำรวจเกี่ยวกับการลาออก หรือย้ายงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ พบว่า

 • ร้อยละ 63.04 ไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน
 • ร้อยละ 14.89 อยากลาออกจากหน่วยงานของรัฐ
 • ร้อยละ 13.44 อยากย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ร้อยละ 8.32 ระบุว่า ลาออกหรือย้ายหน่วยงานก็ได้
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ข้าราชการไทย