MGI ทุ่ม 135 ล้านบาท เข้าซื้อ “หุ้น SABUY” ถือครองรวม 1.70%

378
หุ้น SABUY

MGI ทุ่ม 135 ล้านบาท เข้าซื้อ “หุ้น SABUY” จำนวนรวม 30ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.50 บาท ถือครองรวม 1.70% หวังช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท

วันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้มีมตินุมัติให้บริษัทเข้าทำการซื้อหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จำนวนรวม 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 135,000,000 บาท

บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 1.70% ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทชำระค่าหุ้นสามัญด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีวัตถุประสงค์ต้องการร่วมธุรกิจ กับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่สามารถช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหลากหลายช่องทางดังนี้

1. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในเครือบริษัท ผ่านตู้ Vending กว่า 13,000 จุด ทั่วประเทศ

2. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Direct Sales

3. ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบ Telesales

4. ระบบการเงิน Sabuy Money และ Wallet

5. ระบบการเงินอื่นๆ ระบบผ่อนสบาย, P Loan และ Nano Loan

6. ระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และ Digital Data ขนาดใหญ่ที่เป็นฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

7. ระบบการจัดส่ง และ Fulillment – Sabuy Speed กว่า 21,000 จุด ทั่วประเทศ

8. การใช้ Infrastructure และ Ecosystem ทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ระดับภูมิภาค

9. Media channel Outlet ผ่านเครื่อข่ายตู้เติมเงิน และ Vending รวมกว่า 70,000 จุด ทั่วประเทศ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :