เกาะติดประชุม ครม. (2 เม.ย.67) หารือแผนการคลังระยะปานกลาง ปรับวงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบเพิ่ม 1.5 แสนลบ.

202

เกาะติดประชุม ครม. (2 เม.ย.67) หารือแผนการคลังระยะปานกลาง ปรับวงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบเพิ่มขึ้นอีก 1.5 แสนลบ. กระทรวงแรงงานเสนอรายละเอียดปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท 10 จังหวัดท่องเที่ยว

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 10.00 น. หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. นายกฯ เป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ คือ

การหารือถึงแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2568-2571 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ไปเมื่อวานนี้ (1 เม.ย.) โดยเป็นการปรับวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 1.5 แสนล้านบาท ของปีงบประมาณ 68 จากเดิมที่เป็นงบขาดดุล 7.13 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 8.53 แสนล้านบาท

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ …)พ.ศ. …
 • สำนักงบประมาณเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
 • กระทรวงคมนาคม เสนอการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ … รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำซีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 6 แผนงาน
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง และเสนอการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเฮติ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan : NAP)
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงแรงงาน เสนอรายละเอียดการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยว ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบไปในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เพื่อให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.นี้
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งประกอบกิจการสวนสัตว์ พ.ศ. …
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง พ.ศ. … และเสนอร่างกฎกระทรวงว่ากล่าวตักเตือน การสั่งพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์พ.ศ. …
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะกรณีร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. …