โอ้กะจู๋ เปิดแบรนด์ใหม่ พร้อมยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์

451
โอ้กะจู๋

โอ้กะจู๋ ขยายอาณาจักรธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Ohkajhu Wrap & Roll” และ “Oh Juice”พร้อมยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OKJ”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Organic from Farm to Table” ภายใต้สโลแกน “ปลูกผักเพราะรักแม่” ก่อนต่อยอดไปสู่การดำเนินธุรกิจเพาะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสารเคมีตกค้าง

พร้อมกับและจับมือกับพันธมิตร บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดยการเข้ามาถือหุ้น 20% ช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสการเติบโตและก้าวไปอีกขั้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจ ภายใต้ 3 ธุรกิจ ได้แก่

(1) ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ เช่น สลัด สเต็ก สปาเก็ตตี้ อาหารจานเดียว ขนมหวาน น้ำผักผลไม้ เบเกอรี่ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้สด แซนวิช แร็พ เป็นต้น วางจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ โดยมีช่องทางจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก คือ

1.1 Full-service Restaurant ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เน้นให้บริการและจำหน่ายอาหารมื้อหลักที่ปรุงสดใหม่ รวมถึงการให้บริการแบบ Drive Thru บริการอาหารว่าง (Snack box) และการสั่งอาหารทางออนไลน์ Food Delivery Platform ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดดำเนินการร้านโอ้กะจู๋ ในรูปแบบ Full-service Restaurant จำนวนรวม 30 สาขา ในเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระยอง และชลบุรี

1.2 Delivery and Kiosk ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เน้น Delivery และ Grab & Go ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดดำเนินการร้านโอ้กะจู๋ ในรูปแบบ Delivery and Kiosk จำนวนรวม 4 สาขา ในกรุงเทพฯ

1.3 Café Amazon จำหน่ายอาหารว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น แซนวิช สลัดผัก แร็พ สลัด ผ่านร้าน Café Amazon กว่า 300 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออก และ

1.4 Supermarket ซึ่งเป็นการวางจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เช่น ผัก ผลไม้ สลัดพร้อมทาน เป็นต้น ผ่าน Rimping Supermarket และ Gourmet Market จำนวน 9 สาขา ในเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ

(2) ธุรกิจร้านอาหารประเภทจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll” จำหน่ายสลัด แร๊พสลัด แซนวิช เบอร์เกอร์ และเมนูสุขภาพพร้อมหยิบ (Grab & Go) ซึ่งเป็นการต่อยอดเมนูของร้านโอ้กะจู๋ เพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ และ

(3) ธุรกิจร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Oh Juice” ได้แก่ น้ำผักออร์แกนิคและผลไม้ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ มาพัฒนาสูตรเป็นเมนูสุขภาพและเสริมคุณค่าโภชนาการเหมาะกับคนทุกวัย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดร้าน Ohkajhu Wrap & Roll และร้าน Oh Juice สาขาแรกไตรมาส 2 ปีนี้

โอ้กะจู๋

นายจิรายุทธ ภูวพูนผล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเกษตรอัจฉริยะ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทปลูกผักสลัด ผลไม้ และดอกไม้ทานได้ ด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์จากสวน 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รวมประมาณ 380 ไร่

รวมทั้งรับซื้อผักผลไม้ออร์แกนิคจากเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและจำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ ภายใต้แบรนด์ “โอ้กาด” โดยแบรนด์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯ (Ohkajhu’s Certified) ที่ใช้รับรองผักผลไม้สดออร์แกนิคจากเกษตรกร นับเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงยังสร้างรายได้และอาชีพแก่ชุมชน

นายวรเดช สุชัยบุญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการบริหารห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือ From Farm To Table เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ

เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการวางแผนเพาะปลูก ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ ขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบที่สดใหม่ ตลอดจนการบริหารจัดการครัวกลาง บริหารจัดการสาขา และการกระจายสินค้า โดยเฉพาะผักที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ

ซึ่งบริษัทสามารถจัดส่งผลผลิตที่สดใหม่จากสวนถึงหน้าร้านภายใน 28 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจ “เราส่งมอบผักออร์แกนิคจากฟาร์มของเรา คัดสรรวัตถุดิบปราศจากสารเคมี นำเสนอผ่านประสบการณ์มื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน และให้การดูแลต้อนรับเสมือนคนในครอบครัว พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อร่วมอุดมการณ์ในวิถีอินทรีย์”

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เพื่อออกและเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

โดยจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ขยายสาขา เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :