INTERVIEW • CEO TALK

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดแผนขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนตลาดทุนเอื้อประโยชน์ทุกภาคส่วน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ในห้วงเวลาที่ระบบการเงินโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ไม่อาจคาดคิดได้ การเป็นผู้นำองคาพยพในภาคตลาดทุนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับการสร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เจาะ 4 ประเด็นสำคัญภาคตลาดทุน

เผยแผนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ดร.ภากร อธิบายถึงแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตว่า การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตมี 4 เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเรื่องแรก คือ ความเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยี เพื่อให้ตลาดทุนพร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Disruption) จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแบบครบวรจร (end-to-end service) พร้อมสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเน้นการทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุน ต่อยอดบริการและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรม

เรื่องที่สอง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากร ซึ่งทำให้ในยุคปัจจุบันมีคนหลายรุ่นอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่คนรุ่นก่อน Baby Boomer ไปจนถึง Gen Z ดังนั้นจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ Big Data เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร แล้วตลาดหลักทรัพย์ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้ทั้งนักลงทุน บริษัทจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์

เรื่องที่สาม จากประเด็น Global connectedness ที่เงินลงทุนไหลเข้าออกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนสามารถออกไปลงทุนได้ทั่วโลก และบริษัทจดทะเบียนก็สามารถไปจดทะเบียนในต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลบางเรื่องก็มีการข้ามพรมแดน กฎเกณฑ์ต่างๆ จึงกระทบกับตลาดทุนไทย ทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์และขั้นตอนการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดอุปสรรคในการทำธุรกิจและการลงทุน

“การปฎิรูปหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคตลาดทุน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนอาจจะมาเตรียมตัวร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อมีความพร้อมจึงไปขออนุมัติจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกับ ก.ล.ต. เพื่อให้การตีความกฎหมายไปในทิศทางเดียวกันด้วย”

ดร.ภากรกล่าวว่า การปฏิรูปกฎระเบียบภายในร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์จะเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะการจะขยายแพลตฟอร์มและพัฒนาตลาดทุน หากกฎหมายไม่เอื้อก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ หลังจากนำเสนอแผนงานในอนาคตทั้งหมดกับทาง ก.ล.ต.ไปแล้ว ซทางผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต.ก็มีมุมมองคล้ายกัน

โดยจะมีการจัด Workshop ภายในองค์กรของตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาประเด็นที่ติดขัดในกระบวนการทำงาน และหลังจากนั้นจะจัด Workshop ร่วมกับ ก.ล.ต. เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยประเด็นที่จะเริ่มดำเนินการก่อนคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียน เพื่อให้การเข้าถึงแหล่งทุนทำได้ง่ายขึ้น

สำหรับเรื่องที่สี่ที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายเศรษฐกิจ การส่งเสริมธุรกิจ Startup ทำให้ตลาดทุนเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปรับวิธีการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การทำงานเป็นแบบองค์รวม

“เนื่องจากความต้องการของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน ตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปรับตัวในการให้บริการ พร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ง่าย และยังต้องเพิ่มการนำเสนอ Solution โดยร่วมมือกับพันธมิตร เช่น ฟินเทค ผู้ประกอบการตัวกลาง ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ดังนั้นแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์จึงต้องมีต้องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และในอนาคตก็จะสามารถขยายการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศได้”

ขณะเดียวกันตลาดฯ อาจจะต้องมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างอื่นด้วย เช่น กองทุนรวม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นักลงทุนเข้ามาแล้วสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้ การเปิดบัญชีหรือยืนยันตัวตนก้ทำได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน รวมถึงในอนาคตอาจจะมีการนำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในไทย เช่น Depositary Receipt (DR) ETF เป็นต้น

ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาล่าสุดคือ FundConnext ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนกองทุนรวม ทำให้ Selling Agent สามารถขายกองทุนรวมได้มากขึ้น บริษัทประกันก็ตอบรับดี เพราะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิ้งค์ สามารถเพิ่มทางเลือกของกองทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารออมสินก็กำลังจะใช้เป็นช่องทางในการเสนอขายกองทุนรวม โดยปัจจุบันมีบลจ.ที่เข้ามาร่วมเกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนที่เป็น Selling Agent ก็มีเพิ่มขึ้น ดังนั้น FundConnext จะเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยขยายฐาน Selling Agent เข้ามาเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากกว่า บล. บลจ. และธนาคาร ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสถาบันในประเทศเติบโตขึ้นมาก

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังได้พัฒนาระบบการโอนเงินในตลาดทุน ซึ่งตอนนี้เฟสแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังเตรียมทำเฟส 2 ทำให้จากเดิมในอดีตต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับ ITMX ในการโอนเงินทุกธุรกรรม แต่ในอนาคตธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดทุนไม่ต้องผ่านระบบ ITMX สามารถวิ่งเข้ามาที่ตลาดได้เหมือนกับระบบ clearing ของหลักทรัพย์ โดยตลาดจะจัดการสรุปให้ธนาคารว่าจะต้องจ่ายหรือรับเงินระหว่างกันเท่าไร ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ความเสี่ยงในเชิงระบบลดลง และการดำเนินการก็ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติ เนื่องจากการมีระบบ switching หลายระบบทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณธุรกรรมระหว่างแบงก์ จากเดิมอาจจะเป็นหลักพันในแต่ละโบรกเกอร์ ซึ่งปัจจุบันในตลาดทุนทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000-60,000 ธุรกรรมต่อวัน การมีระบบโอนเงินนี้จึงช่วยใน 3 ประเด็น คือ 1.ลดความเสี่ยงของระบบ 2.ลดภาระการเตรียมวงเงิน จากในอดีตที่โบรกเกอร์ต้องเตรียมเงินไว้ที่ธนาคารทุกธนาคารก็จะเหลือเพียงการวางเงินที่ Settlement bank และ 3.จำนวนธุรกรรมจะลดลง ส่งผลให้ต้นทุนถูกลง

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 436 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ
และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIiR/ti/p/%40moneyandbanking

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารแวดวงการเงิน-การลงทุนทันสถานการณ์ Line “การเงินธนาคาร" ที่ @MoneyandBanking (มี @)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน : https://line.me/R/ti/p%40moneyandbanking