WEALTH BEING • INSURANCE

ทำประกันทั้งทีมีอะไรต้องรู้บ้าง?

การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นการสร้างความคุ้มครองชีวิตเราจากเหตุไม่คาดฝันที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะในแต่ละวันเราต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน

การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ซึ่งในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพมี 2 เรื่องที่ผู้ซื้อต้องพิจารณาเป็นสำคัญ


1.ความคุ้มครอง

ก่อนทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ สิ่งสำคัญอย่างแรกที่เราต้องพิจารณาคือ ความคุ้มครอง โดยควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเล็กน้อย การรักษาตัวในโรงพยาบาล การผ่าตัด โรคร้ายแรง ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ความคุ้มครองยังเชื่อมโยงกับวงเงินคุ้มครอง ซึ่งควรเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกัน โดยในส่วนของประกันชีวิตก็ควรพิจารณาทุนประกันที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือมองว่าหากเราเป็นอะไรไปวงเงินนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือดูแลคนที่อยู่ข้างหลังได้

ส่วนวงเงินคุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพควรจะพิจารณาวงเงินที่ประเมินแล้วว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้เราไม่ต้องมาจ่ายค่ารักษาส่วนที่เกินความคุ้มครอง ซึ่งอาจจะไปกระทบเงินออมหรือเงินเก็บส่วนอื่นๆ ของเราได้


2.เบี้ยประกันภัย

เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องการประกันที่ให้ความคุ้มครองในระดับใด สิ่งสำคัญลำดับถัดมาคือ เบี้ยประกัน ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เราต้องจ่ายเป็นประจำให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองตามที่ได้พิจารณามาแล้วนั้น

โดยในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตเนื่องจากปัจจุบันกรมธรรม์ประกันชีวิตมีความคุ้มครองหลากหลายรูปแบบและวิธีการจ่ายเบี้ยก็สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือเหมาจ่ายรายปีก็ได้ จึงควรพิจารณาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นฐานของตัวเรา

ขณะที่อัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาชีพ อายุ พฤติกรรม เป็นต้น และเบี้ยประกันจะปรับเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของแต่ละช่วงอายุ ซึ่งอัตราเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมโดยรวมไม่ควรจะเกิน 15% ของรายได้รวมตลอดทั้งปี และไม่ควรกระทบค่าใช้จ่ายประจำ และก่อนทำประกันสุขภาพต้องเปรียบเทียบตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญาที่สอดคล้องกับรายได้เเละภาระค่าใช้จ่าย

ดังนั้น การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ความคุ้มครองและเบี้ยประกัน ซึ่งจากภาพรวมที่เล่ามาจะเห็นได้ว่า การทำประกันนอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังเป็นเครื่องมือบริหารการเงินให้กับเราอีกด้วย

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือลังเลใจในเรื่องการทำประกัน ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 พ.ค. 62 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีโซนประกันให้ท่านสามารถเลือกซื้อได้ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย ที่มามอบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น