INTERVIEW • CEO TALK

ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

วางทิศทางบนความแตกต่างจูงใจให้ลูกค้าเลือก ”เกียรตินาคิน”

กำหนด 4 แกนหลัก

มุ่ง 6 เป้าหมายรายย่อย

ฟิลิปกล่าวว่า ทิศทางธุรกิจรายย่อยของธนาคารเกียรตินาคินภายใต้แนวทางการบริหารใหม่นั้น ได้มีการกำหนด 4 เสาหลักในการทำงาน เรื่องแรกคือ ทุกสิ่งที่ทำต้องแน่ใจว่าทำแล้วลูกค้าจะเลือกธนาคาร หากปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ธนาคารรายใดรายหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วิธีการขายแบบเดิม แต่ก็ต้องหาวิธีใหม่ ทำอย่างไรให้ลูกค้ายังคงเลือกเกียรตินาคิน

เรื่องที่สองคือ มุ่งสู่ดิจิทัล เมื่อธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีพอจะทำให้ลูกค้าเลือกแล้ว ยังต้องเสริมความเป็นดิจิทัลมากกว่าเดิม ดิจิทัลของธนาคารจะไม่ใช่แค่แอปพลิเคชั่น แต่ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากใช้ด้วย

เรื่องที่สามคือ กระบวนการทำงาน เป็นเสาหลักสำคัญอีกด้านที่จะทำให้ธนาคารแข่งขันสามารถเอาชนะคู่แข่งตามเป้าประสงค์ โดยกระบวนการทำงานขององค์กรจะต้องไร้ไขมัน ตัดส่วนเกินที่ไม่ต้องการออก เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากที่สุด

เรื่องที่สี่คือ คน องค์กรจะต้องสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน แม้เกียรตินาคินจะเป็นธนาคารเล็กแต่คนที่มาทำงานต้องมีความสุขและต้องแตกต่างกว่าที่อื่น ซึ่งทั้งสี่ข้อเป็นเสาหลักในการเดินหน้าธุรกิจในอนาคตของเกียรตินาคิน ซึ่งสุดท้ายหากทำได้ตามหลักที่ยึดถือก็จะส่งผลต่อไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญขององค์กรต่อไป

“ธุรกิจตลาดทุนเหมือนหาปลา ออกเรือไปหาปลาตัวใหญ่ แต่ธุรกิจรายย่อยเหมือนการทำนา เวลาทำนาชาวนาต้องเตรียมผืนนา เตรียมแผนรับน้ำว่าจะมาเมื่อไหร่ เตรียมวิธีจะจัดการกับแมลงอย่างไร แต่ละจุดมีรายละเอียดที่ไม่ต่างกับธุรกิจรายย่อยที่ต้องเตรียมทุกขั้นตอนเพื่อให้สุดท้ายลูกค้าเลือกธนาคาร”

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกันยายน 2562 ฉบับที่ 449 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi