WEALTH BEING • MUTUAL FUND

รู้จักกับ RMF/LTF และกลยุทธ์เลือกกองทุน

เมื่อทำงานมาสักระยะเวลาหนึ่ง หลายๆคนก็อยากจะเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ หรือเพิ่มผลตอบแทนทางรายได้ หรือไว้ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ แล้วจะเลือกลงทุนได้อย่างไร เพราะเคยได้ยินคำที่ว่า "การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน" แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะลงทุนแบบไหนดี และ RMF กับ LTF คืออะไร ดูได้จากบทความนี้ค่ะ

ตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term EQuity Fund) หรือที่เรียกกันว่า LTF กองทุน LTF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term EQuity Fund) เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยกองทุนนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนระยะยาว แต่อาจไม่มีเวลาและความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น จึงใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวมแทน พร้อมทั้งมุ่งหวังสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นสำคัญ และที่สำคัญต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูง

กองทุน RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นกองทุนที่มัลักษณะผสมระหว่างกองทุนรวม กับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจ จึงเป็นทางเลือกสำหรับทุกคน ที่ต้องการเก็บเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่นเดียวกับข้าราชการที่มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และลูกจ้างเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับข้าราชการและพนักงานเอกชนที่มีการออมเงินในกบข.และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะออมเงินได้มากขึ้น ด้วยการลงทุนในกองทุนนี้เพิ่มด้วยก็ได้ โดยสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง กองทุนRMF และกองทุนLTF


กลยุทธ์ในการเลือกกองทุน

- ทยอยซื้อเฉลี่ยต้นทุน อย่ารอซื้อช่วงสิ้นปี ที่ผ่านมานักลงทุนมักเข้าซื้อกงอทุน LTF/RMF ในช่วงปลายปี แลรูปแบบการลงทุนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง บลจ.พยายามสร้างควาทรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุน ให้ลงทุนแบบ Dolla Cost Average (DCA) คือซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุน ด้วยการซื้อเป็นรายเดือน หักบัญชีเงินผากอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ราคาต้นทุนเฉลี่ย

- อ่าน Fund Fact Sheet ให้เข้าใจ  ข้อมูลกองทุน LTF/RMF ใน Fund Fact Sheet ที่ผู้ลงทุนนำมาศึกษาก่อนพืจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ของบลจ.ทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบัน Fund Fact Sheet ได้ปรับให้มีรูปแบบที่เป็นมารตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ลงทุนไดเรับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในการลงทุนและเปรียบเทียบกองทุนประเภทเดียวกันได้

การอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือ Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับจากธนาคารพาณิชย์ หรือตัวแทนขาย หลักในการอ่าน Fund Fact Sheet จะเหมือนกันไม่ว่า เป็นกองทุนประเภทใด ทั้งกองทุน LTF และ กองทุน RMF แนวทางการศึกษา Fund Fact Sheet ใช้ได้กับทุกประภทกองทุน แต่จะมีจุดต่างกันบ้าง

โดยหากเป็นกองทุนในที่ลงทุนในหุ้น ให้ดูกองทุนว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไร ซึ่งดูได้จากส่วนแรกของหน้าแรกที่ระบุประเภทกองทุนไว้ และให้ดูค่าใช้จ่ายรวม นอกจากนี้ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะเปรียบเทียบกับกองทุนในประเภทเดียวกัน คือ Equity General ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินจะเปรียบเทียบในประเภท Money Market General กองทุนที่ลงทุนในหุ้น หรือตราสารทุนมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตลาดเงิน หรือตราสารหนี้หมายถึง ความเสี่ยงที่จะสูญเงินมากกว่า

แนวทางสำหรับลงทุน LTF

ก่อนจะลงทุนในกองทุน LTF อย่างแรกให้ดูช่อกองทุน โดยกองทุนประเภทนี้จะต้องทีชื่อว่า LTF หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อท้ายเสมอ เพื่อแยกให้นักลงทุนรู้ว่า ไม่ใช่กองทุนรวมที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ แต่เป็นกองทุนรวมที่มีเงื่อนไข กองทุน LTF นี้จะมีความเสี่ยงระดับ 6 เพราะลงทุนในตราสารทุน ผู้ที่จะลงทุนในกองทุน LTF ควรอ่านในส่วนที่ระบุว่า กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทใดก่อนตัดสินใจ

โดยส่วนใหญ่จะระบุว่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการสิทธิทางภาษีและรับกับความเสี่ยงระยะสั้นได้ หน้าที่สองของ Fund Fact Sheet ของกองทุน LTF จะแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันกับการดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป นอกจากนี้ให้ดูสัดว่วนของการลงทุนของกองทุน ซึ่งจะมีรายละเอียดหุ้น 5 อันดับแรกที่ลงทุน โดยสามารถดูได้ว่าหุ้นที่กองทุน LTF นี้เข้าไปลงทุนเป็นหุ้นที่ลงทุนชอบหรือไม่ หากผู้ลงทุนไม่ชอบนโยบายการลงทุนแบบนี้ ก็สามารถเลือกกองทุน LTF อื่นที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ลงทุนชอบก็ได้

แนวทางสำหรับการลงทุน RMF

กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์การซื้อเพื่อการเกษียณ ผู้ลงทุนจะเห็นเงินนี้อีกครั้งเมื่อนำออกมาใช้ในยามเกษียณ ซึ่งกองทุนนี้จะระบุชัดเจนว่าเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณ และมีคำต่อท้ายว่า เพื่อการเลี้ยงชีพ การอ่าน Fund Fact Sheet ของกองทุน RMF ให้ดูก่อนว่าสรุปข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่ และประเภทกองทุน เนื่องจากกองทุน RMF มีหลายประเภท จากนั้นให้ดูตามขั้นตอนเหมือนกองทุนรวมทั่วไป คือ ใครเป็นผุ้จัดการกองทุน มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ซึงโดยทั่วไปจะมีข้อกำหนดว่า กองทุน RMF จะไม่มีการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในกองทุน RMF หากจะลงทุนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง 5 ปีทุกปีต่อเนื่องห้ามหยุดลงทุน ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนผลตอบแทนก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะใช้พิจารณาการลงทุนใน RMF บางกองทุนอาจจะจัดตั้งมาแล้ว 10 ปี

ดังน้น ผลตอบแทนที่ระบุไว้ในช่อง 10 ปี เป็นผลตอบแทนต่อปี เช่น 14% หมายความว่าได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยในอัตรา 14% ต่อเนื่องมา 10 ปี แล้วนำมาเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด หรือนำมาเปรียบเทียบกับกองทุน RMF อื่น ในระยะเวลาเดียวกัน นโยบายลงทุนเดียวกัน เพื่อการตัดสินใจเลือกได้ ส่วนที่เหลืออื่นคือ ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน