WEALTH BEING • RETIRE RICH

รัฐบาลเดินหน้าเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย เปิดตัวโครงการ "บ้านเคหะกตัญญู"

รายงานข่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงวัยประมาณ 10 ล้านคน และในปี 2564 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ผู้สูงวัยมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 16 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ

รัฐบาลขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย มีนโยบายที่มุ่งมั่น ดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ให้มีชีวิตอย่างมีความสุข จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้ที่อายุ 60 ปี ยังสามารถทำงานได้ จึงได้เสนอแนวคิด “การขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี” เป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย

สำหรับเป้าหมายในปี 2561 จะส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงวัยจำนวน 15,600 คน ทั้งการทำงานแบบมีนายจ้าง การรับงานไปทำที่บ้านและอาชีพอิสระ รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้สูงวัยให้สามารถทำงานได้จำนวน 77,000 คน โดยในปี 2562 ระบบการจ้างงานผู้สูงวัยจะชัดเจนและพัฒนามากขึ้นทั้งตำแหน่งงาน ประเภทของงาน ลักษณะงานที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้ รวมทั้งการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการสำหรับสังคมผู้สูงวัยแบบครบวงจร มีการจัดทำแผนบริหารจัดการชุมชนให้เหมาะสม มีการประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล ดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ผู้สูงวัยได้อยู่อย่างมีความสุข ตามแผนปฏิรูปประเทศเพื่อสังคมต่อไป