INTERVIEW • EXCLUSIVE INTERVIEW

วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เผย 3 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ด้วย Member Centric

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข โดยมีภารกิจหลัก 3 ประการคือ 1.เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 2.เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และ 3.เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กบข.มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 881,002 ล้านบาท และมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,056,825 ราย

ด้วยจำนวนสมาชิกและขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ กบข.จึงเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อทั้งตลาดทุนและสังคมประเทศชาติ โดยปัจจุบัน กบข. อยู่ภายใต้การนำของ วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และมีภารกิจสำคัญในการทำงานด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิก ด้านการบริหารงานองค์กร และด้านการลงทุน


มุ่งพัฒนาบริการด้วยดิจิทัล

ดูแลให้มีเงินพอสำหรับเกษียณ

สำหรับยุทธศาสตร์การทำงานในด้านสมาชิก วิทัยเปิดเผยว่า การดูแลสมาชิกเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เพราะในระยะยาว กบข.จะไม่สามารถแข็งแรงได้หากสมาชิกไม่รักและผูกพัน หรือพึงพอใจในบริการของ กบข. เนื่องจากสมาชิก กบข.ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เข้าเป็นสมาชิกหลังปี 2540 ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ไม่สามารถเลือกผู้จัดการกองทุนเองได้ ดังนั้น จึงต้องทำให้สมาชิกมีความรู้สึกภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่น

“ในอดีตที่ผ่านมา จุดเชื่อมโยงหรือความผูกพันระหว่าง กบข.และสมาชิกในแต่ละปีอาจจะเจอกันเพียง 1-2 ครั้ง และรับรู้ผลงานผ่านใบแจ้งยอด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กัน เราจึงต้องพยายามทำให้สมาชิก เปลี่ยนจากความรู้สึกเฉยๆ กลายมาเป็นความพึงพอใจ จนกระทั่งสามารถทำให้สมาชิกรัก กบข.ได้ แผนยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกจึงมีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้าง Engagement หรือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กบข.และสมาชิก”

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 446 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi