WEALTH BEING • PERSONAL FINANCE

วางแผนปลดหนี้ กยศ. อย่างไร ภายใน 15 ปี เริ่มต้นแค่ออมเงินวันละ 5 บาท

เมื่อตอนเรียนเรากู้เงินจากกองทุนกยศ.มาเพื่อเป็นทุกในการศึกษา และเมื่อเราเรียนจบออกมา ก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะใช้หนี้คืนให้แก่กยศ. เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้อง ได้ใช้เป็นทุนในการศึกษาเหมือนกัน 

ปลอดหนี้ 2 ปี.. ถ้าคุณเรียนจบปีการศึกษา 2560 ในปี พ.ศ. 2561 ก็จะต้องเริ่มชำระหนี้งวดแรกถัดไปอีก 2 ปี คือภายในวันที่ 5 ก.ค. 2563 โดยชำระในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเพียงแค่ร้อยละ 1 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งหากคุณมีงาน เป็นพนักงานเงินเดือนก็สามารถผ่อนชำระได้สบายมาก และหากคุณอยากจะวางแผนปลดหนี้ กยศ. ภายในเวลา 15 ปี ก็ทำได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นแค่ออมเงินวันละ 5 บาท เท่านั้น.. อยากรู้ว่าทำได้ยังไงมาดูกันเลย...


ข้อมูลจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)