WEALTH BEING • TAX

เทคนิคยื่นภาษีโค้งสุดท้าย

หลายคนอาจมองข้ามการบริหารจัดการภาษีในช่วงต้นปีเพราะมองว่ายังไม่จำเป็น แต่รู้หรือไม่ว่าการวางแผนภาษีในช่วงต้นปีมีความสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะมีทั้งเรื่องวางแผนการยื่นภาษีประจำปีและการวางแผนให้สามารถประหยัดภาษีไปตลอดทั้งปี