INTERVIEW • PEOPLE

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3 ภารกิจสำคัญหนุนบริษัทเข้าตลาด ยืนหยัดเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

“เป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯคือ การเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัท และสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” 

หากกล่าวถึงแวดวงวาณิชธนกิจในประเทศไทย ชื่อของ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ ย่อมเป็นหนึ่งใน Top List รายชื่อผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนาน ซึ่งวันนี้ด้วยบทบาทใหม่ที่เป็นการทำงานในอีกฝั่งหนึ่งของงานที่เคยทำมา จึงมีภารกิจมากมายที่รออยู่และเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อย

การเงินธนาคาร ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงเส้นทางการทำงานกว่า 25 ปี ที่อยู่ในแวดวงวาณิชธนกิจ รวมถึงภารกิจที่กำลังพยายามผลักดันและพัฒนาให้เกิดขึ้นภายหลังการเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 จากการชักชวนของ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แมนพงศ์กล่าวว่า บทบาทใหม่ของการทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯมีเนื้องานที่คล้ายกับงานที่เคยทำมาประมาณ 20% อีก 80% เป็นเนื้องานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์มีผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย ทั้งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นักลงทุน ไปจนถึงสังคมประเทศชาติ 

“มาร์เก็ตแคปที่ระดับประมาณ 108-109% เมื่อเทียบกับ GDP ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศในฐานะแหล่งระดมทุน ดังนั้นในการทำงานจึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”

3 ภารกิจหลักหลังรับตำแหน่ง

พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบงาน

เมื่อถามถึงภารกิจหลังเข้ารับตำแหน่ง แมนพงศ์เปิดเผยว่า เป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯคือ การเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัท และสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงมีภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง ที่เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ บจ.มีความต้องการ และได้นำเสนอทั้ง 3 ประเด็นนี้ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีการสื่อสารกับทีมงานในฝ่ายที่จะต้องช่วยกันลงมือทำให้ภารกิจนี้บรรลุตามเป้าหมาย

ภารกิจแรก : การทำให้ บจ.ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เหมือน Relationship Manager ที่คอยตอบคำถามและให้ข้อมูล บจ.ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการทำงานจะรวมศูนย์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกำกับ ฝ่ายออกหลักทรัพย์ ฝ่ายไอที ฝ่ายธรรมาภิบาล หรือ CG รวมถึงร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต.อย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วย

ภารกิจที่สอง : การให้คำปรึกษา เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาการเข้าจดทะเบียนของบริษัทตามเกณฑ์ แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพของบริษัทได้ และไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าบริษัทไหนดีหรือไม่ดี แต่มีหน้าที่ตรวจสอบให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน จึงต้องอาศัยการให้คำปรึกษากับ บจ.ให้มากขึ้น เพื่อให้เดินไปในแนวทางที่เหมาะสม จนกระทั่งสามารถเข้าระดมทุนได้ แต่ไม่สามารถไปช่วยปรับปรุงคุณภาพของบริษัทได้โดยตรงเพราะส่วนนั้นเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ภารกิจที่สาม : การสร้างความสอดคล้อง แมนพงศ์ กล่าวว่า เนื่องจากในการเข้าตลาดของบจ.มีปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัย โดยปัจจัยแรกมาจากความต้องการใช้เงินทุน ซึ่งการพิจารณาความสอดคล้องของความต้องการใช้ทุนประเมินได้จากภาวะของอุตสาหกรรมนั้น หรือมองหาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเพื่อเข้าไปให้ข้อมูลหรือทำการตลาดสำหรับทางเลือกในการระดมทุนขยายธุรกิจ เช่น บางอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในภาวะการเติบโตทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนขยายกิจการ เป็นต้น

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะยกระดับองค์กรให้มีความเป็นสถาบัน เนื่องจากความเป็นสถาบันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมองหาบริษัทที่จะเข้ามาก็ก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสอดคล้องของทั้ง 2 ปัจจัยนี้

แมนพงศ์กล่าวว่า 3 ภารกิจสำคัญทั้งการสร้างความสะดวก การให้คำปรึกษา และการสร้างความสอดคล้องเป็นสิ่งที่ต้องลงมือพัฒนาอย่างเต็มที่ และเมื่อพบเจอปัญหาก็จะค่อยๆ แก้ไขในแต่ละจุด สิ่งที่ไม่สะดวกก็ปรับทำให้สะดวก สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ต้องพัฒนาให้รู้มากขึ้น และในจุดที่ไม่สอดคล้องก็ต้องสร้างความสอดคล้องกัน