WEALTH BEING • INSURANCE

4 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อประกันยูนิตลิงค์

ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนดอกเบี้ยขาลงและสรส้างผลตอบแทนยากขึ้น ทำให้ โดยนักลงทุนหลายคนกำลังมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแถมได้รับความคุ้มครองรองจากการประกันชีวิตด้วย อย่างแบบประกันยูนิตลิงค์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผู้ทำประกันต้องทำความเข้าใจแบบประกันก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ ง่ายๆ ดังนี้

1. แบบประกันยูนิตลิงค์ มี 2 แบบ คือจ่ายเบี้ยรายงวด และจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว


2. แบบประกันมีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองและการลงทุนให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ได้ เช่น เพื่อสร้างมรดก เกษียณอายุ เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดความคุ้มครองชีวิตและเบี้ยประกันภัยได้ด้วยตนเอง


3. สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง เพื่อลงทุนในกองทุนที่คัดสรรไว้ ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคน เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนหุ้นระยะยาว โดยต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด


ส่วนการซื้อขายกองทุนนั้นจะได้ราคาของวันทำการถัดไป (T+1 หรือ T+2) นับแต่วันที่บริษัทได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยหรืออาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัท

4. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง และในส่วนของการลดหย่อนภาษีนั้น ทำได้เหมือนกับแบบประกันชีวิตทั่วไปที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยนำค่าการประกันภัยรวมถึงค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ในส่วนที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท ตามประกาศของกรมสรรพากร


อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายูนิตลิงค์จะน่าสนใจและถูกออกแบบมาให้เหมาะสมเหมือนตัดชุดเฉพาะบุคคล แต่สิ่งที่ควรตระหนักก็คือผู้ซื้อต้องเข้าใจเรื่องการลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีขึ้นและลงตามภาวะการลงทุนเหมือนดังคำเตือนที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่ได้ลงทุนไป เนื่องจากยูนิตลิงค์จะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างวินัยในการออม ที่สำคัญต้องซื้อกับผู้ที่มีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตพร้อมด้วยใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC License) เท่านั้น

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

อ่านข่าว "สมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำผู้ทำประกัน เข้าใจยูนิตลิงค์ก่อนตัดสินใจซื้อสร้างผลตอบแทน" เพิ่มเติมที่ : http://bit.ly/2S6MTgS