WEALTH BEING • INSURANCE

5 หลักฐานความสัมพันธ์ คู่รัก LGBT

เหตุผลที่เราทำประกันชีวิตแล้วให้คู่ชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์ ก็เพื่อจะบอกให้เขารู้ว่า "เมื่อฉันจากไป... อยากให้เธอรับเงินประกันจำนวนนี้ไว้แทนความรักจากใจฉัน" แต่โดยทั่วไป "คู่รักเพศเดียวกัน" จะไม่สามารถระบุให้คู่ชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ แม้ว่า ตามกฎหมายแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็ได้ แต่บริษัทประกันมักจะมีเงื่อนไขว่าผู้รับผลประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย เช่น ต้องเป็นสามีภรรยา แต่ไม่ได้รวม "คู่ชีวิตเพศเดียวกัน" เอาไว้เพราะฉะนั้นเพื่อให้ "ทุกคู่ชีวิต" เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันมอบผลประโยชน์ตามกรมธรรมให้แก่คู่ชีวิตได้ เพียงมี "จดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต" และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ยืนยันว่า เราจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ แต่ "เรารักกันมั่นคง"

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://goo.gl/HGSz3V