NEWS UPDATE • WHO IS WHO

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ– ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้นายสมเกียรติ กิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป      


นายสมเกียรติ กิมาวหา เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2505 เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลสายงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์และปัจจุบันกำกับดูแลงานด้านพัฒนาชนบท ผลิตภัณฑ์ลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชน และสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายกษาปณ์ เงินรวงผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นายกษาปณ์ เงินรวง เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2507 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาโทMBA สถาบันรัชต์ภาคย์โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลสายงานธุรกิจธนาคารและสายงานบัญชีและการเงินและปัจจุบันกำกับดูแลงานด้านธุรกิจสินเชื่อบุคคลและนโยบายรัฐ และฝ่ายบริหารกลาง

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายดำรงชัย เดชาธิคมผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นายดำรงชัย เดชาธิคม เกิดเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2504 เป็นชาวจังหวัดสุโขทัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนและปัจจุบันกำกับดูแลสายงานตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายภานิต ภัทรสารินผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นายภานิต ภัทรสาริน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2505 เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบและปัจจุบันกำกับดูแลสายงานสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาย คมพงษ์ปภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นายสมชาย คมพงษ์ปภา เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง และปัจจุบันกำกับดูแลสายงานธุรกิจองค์กรชุมชนและสำนักกิจการนครหลวง

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2504 เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศและปัจจุบันกำกับดูแลด้านเงินฝากและสายงานธุรกิจธนาคาร