NEWS UPDATE • ECONOMIC

ครม.เห็นชอบแบงก์รัฐ 4 แห่ง ลดนำส่งเงินเข้ากองทุนปี 63-64 เหลือ 0.125%

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการปรับปรุงอัตราการนำส่งเงินเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จากเดิมที่ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตรา 0.25% ต่อปี ของยอดเงินฝากที่ได้จากประชาชน มาเหลือ 0.125% ต่อปี ของยอดเงินฝากที่ได้จากประชาชน โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 ปี (63-64) เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป