NEWS UPDATE • ECONOMIC

ครม.อนุมัติเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวแก่กลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามการเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1. เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 2. ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยผู้สูงอายุ 3.ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยกลุ่มที่ 2-3 จะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทจากรัฐบาลมาก่อน

ทั้งนี้ เดิมได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) ให้แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว แต่เนื่องจากติดปัญหาในส่วนของระเบียบกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ยังไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือให้ได้ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงการจ่ายเงินเยียวยาใหม่เป็นสิ้นเดือน ก.ค.63 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีรวมกันในครั้งเดียว 3,000 บาท จากเดิมที่จะโอนให้ในเดือนมิ.ย. 2,000 บาท และเดือน ก.ค.อีก 1,000 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบการดำเนินโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามการเสนอของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ข้าราชการวัยเกษียณ ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัย อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.ของทุกปี

โดยมีเป้าหมายจะสร้างบ้านให้ได้ 1 แสนหลังในพื้นที่ของ กคช.ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 ซึ่งคาดว่าในทุกเดือน ก.ค.ของทุกปี จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้เพิ่มขึ้น 20,000 ครอบครัวต่อปี