INTERVIEW • EXCLUSIVE INTERVIEW

Exclusive Interview : กอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

กอบศักดิ์ ดวงดี

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

เปิดแผนสมาคมธนาคารไทย

มุ่งพัฒนาระบบธนาคาร-ทำโครงการคืนสู่สังคม

มุ่งเน้นสร้างระบบธนาคาร

ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

กอบศักดิ์กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทยได้ริเริ่มการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะสร้างระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาว อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากความร่วมมือของธนาคารสมาชิกทั้งหมด โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุม 7 ด้านที่สำคัญ

1. การสร้างระบบชำระเงินและธนาคารดิจิทัล (Digital Banking)

2. การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน (Financial Inclusion)

3. การส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน (Financial Literacy)

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายในภูมิภาค (Regional Integration)

5. การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานธนาคาร (Human Capital Development)

6. การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Regal and Regulation)

7. การยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณธนาคาร (Code of Conduct)

เตรียมเริ่มยุทธศาสตร์ใหม่

เน้น Sustainable Banking

กอบศักดิ์กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทยฉบับเก่า โดยปัจจุบันสมาคมธนาคารไทยกำลังอยู่ในกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับใหม่ร่วมกับธนาคารสมาชิกซึ่งจะเริ่มใช้กลางปี 2563 โดยจะยังคงเดินหน้าตาม 7 ด้านในแผนยุทธศาสตร์เดิม รวมถึงมีการปรับปรุงบางด้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เรื่องสำคัญที่จะใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับใหม่ คือเรื่อง Sustainable Banking โดยจะทำเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 สมาคมธนาคารไทยจะให้ความสำคัญกับ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและการรับรองสินเชื่อเพื่อการค้าปลีกและเชิงพาณิชย์ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนเพื่อสนับสนุนการได้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 3. ส่งเสริมความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายใหม่และการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ 4. ส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงด้านไอทีและข้อมูลส่วนบุคคล

“ยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยจะดำเนินไปไม่ได้หากธนาคารสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งปัจจุบันสมาคมธนาคารไทยได้รับความร่วมมือจากธนาคารสมาชิกค่อนข้างสูง ต้องขอบคุณธนาคารสมาชิกและผู้บริหารธนาคารสมาชิกที่มาช่วยกันสนับสนุนงานต่างๆ เป็นอย่างดี”

 ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 454 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi