NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ KTAM พร้อมเพิ่มนโยบายโครงการรองรับมาตรการจากธปท.

KTAM พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund) ภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM ได้มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง ผ่านการคัดกรองคุณภาพ และความแข็งแกร่งมาเป็นอย่างดีประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ระมัดระวังมาโดยตลอดทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่ากองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund) ของ KTAM จะยังคงเป็นทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและสภาพคล่องที่สูงให้แก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกแถลงข่าวถึงนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายทุกวันทำการและ ได้จัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพดีที่เป็นกองทุนเปิด อีกทั้ง ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ในวงเงิน 70,000-100,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้และให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมไปถึงการที่ธปท. พร้อมเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกตลาดตราสารหนี้ภาครัฐทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอ ไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น

KTAM ได้มีการติดตามสถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ทั้งในและนอกประเทศมาโดยตลอด และได้มีการปรับเพิ่มนโยบายโครงการ 7 กองทุน อันได้แก่

              - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)

              - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV)

              - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)

              - กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF)

              - กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)

              - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST) และ

              - กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS)

ให้กองทุนดังกล่าว สามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น โดยสำนักงานได้ขยายอัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM จะเสถียรภาพมากขึ้น และจะไม่มีผลกระทบในการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้ง 7 กองทุนของ KTAM

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดของกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.thหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน