MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2564) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลผลิตแรงงาน รักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งโครงการ 30,000 ล้านบาท ระยะเวลาสินเชื่อตามโครงการ 3 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี สำหรับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือค้ำประกันโดยบุคคล หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อ Refinance สินเชื่อเดิมได้

ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม โดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และได้รับการรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ วันที่ธนาคารส่งแบบรายงานผลการอนุมัติสินเชื่อให้ประกันสังคม ไว้ตลอดอายุสินเชื่อ

นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ รวมถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ และคงที่ตลอด 3 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีเงื่อนไขให้ยังคงรักษาระดับการจ้างงานเอาไว้ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน


อย่างไรก็ดีโครงการนี้เป็นหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสถานประกอบการให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไปได้ ภายใต้ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 (พ.ศ 2563 – พ.ศ. 2564) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานโดยร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

1.กรณีการขอสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี วงเงินคงที่ 3 ปี

2.กรณีการขอสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ขั้นตอนที่ 1 สถานประกอบการขอหนังสือรับรอง

ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/เขตพื้นที่ หรือ 

พิมพ์หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ ผ่านระบ e-service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp และเลือกหัวข้อ ขอหนังสือรับรอง (โครงการสินเชื่อฯ) หรือสแกน QR Code

ขั้นตอนที่ 2 : สถานประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพร้อมเอกสารเบื้องต้น

หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ ออกโดยสำนักงานประกันสังคม

เอกสารยื่นขอสินเชื่อถามหลักเกณฑ์และระเบียบของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3 : แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารแจ้งผลการพิจารณากับสถานประกอบการโดยตรง

คุณสมบัติ-เงื่อนไขของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อโครงการฯ เฟส 1 มาแล้ว ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารเดิม วงเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท

สำหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ วันที่ธนาคารส่งรายงานผลการอนุมัติสินเชื่อให้สำนักงาน โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 

ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th