MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

เงินฝาก - สลากออมทรัพย์ ทางเลือกสายออม

เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากมีหลากหลายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่โดยปกติจะมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) เป็นบัญชีที่มักไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝากถอน มักใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต และสามารถใช้หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  บัญชีประเภทนี้มักกำหนดเงินฝากขั้นต่ำไว้ไม่สูงนัก แต่ผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) ค่อนข้างต่ำ และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน

ดังนั้นบัญชีประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้น มีสภาพคล่องเผื่อไว้กรณีต้องทยอยถอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ใช้ทำรายการผ่านบัญชีธนาคาร เช่น รับโอนเงินเดือนและชำระค่าสาธารณูปโภค

2. บัญชีเงินฝากประจำ (fixed deposit account) มีกำหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และมีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา โดยธนาคารจะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนได้ตามระยะเวลาการรับฝาก โดยไม่ต้องสำรองไว้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เนื่องจากหากผู้ฝากต้องการได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ก็จะต้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้ก่อนกำหนด คือ จะไม่สามารถใช้เงินจำนวนที่ฝากประจำอยู่ในระยะเวลาหนึ่งได้

บัญชีประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินแต่ยังไม่ต้องการใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เงินเย็น) หรือต้องการออมเงินระยะยาวและหวังผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (current account)

บัญชีประเภทนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเงินของบริษัทหรือร้านค้า เพราะสามารถใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงินได้ ช่วยลดปริมาณเงินสดที่บริษัทหรือร้านค้าต้องเก็บไว้เพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ

นอกจากนั้น ยังสามารถขอใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) หรือที่เรียกว่าเงิน O/D ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในกรณีเงินขาดบัญชีและช่วยลดปัญหาเช็คเด้งได้ โดยต้องเสียดอกเบี้ยเฉพาะเงินส่วนที่เบิกเกินบัญชีตามระยะเวลาที่เบิกเกินบัญชี บัญชีประเภทนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่สถาบันการเงินจะจัดส่งสเตทเมนท์ (statement) ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งยอดเคลื่อนไหวของบัญชีให้ลูกค้าทราบ และโดยทั่วไปมักไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้บัญชีเงินฝากประเภทนี้

ทั้งนี้นอกจากบัญชีเงินฝากหลัก 3 ประเภทนี้แล้วยังมีบัญชีประเภทอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น บัญชีเงินฝากประจำรายเดือนแบบปลอดภาษี บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได (step-up account) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สลากออมทรัพย์/สลากออมสิน

เป็นทางเลือกการออมของผู้ที่ชอบลุ้นรางวัลรายเดือน แม้จะให้ผลตอบแทน ไม่สูงนัก แต่จะได้เงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด ซึ่งแตกต่างจากการซื้อหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล สถาบันการเงินที่ออกสลากส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สลากขายเป็นจำนวนหน่วยและมีการกำหนดอายุที่แน่นอน (เช่น อายุ 3 ปี หรือ 5 ปี) และมักมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนด้วยหากถือจนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ออกสลากกำหนด

ผู้ซื้อสลากสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกงวดจนกว่าสลากจะหมดอายุ แต่ก็อาจมีสลากบางรุ่นซึ่งหากถอนก่อนครบกำหนดอาจได้คืนเงินต้นน้อยกว่าที่จ่ายไป หรือมีบริการพิเศษที่สามารถใช้สลากค้ำประกันการกู้เงินได้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อซื้อสลาก สถาบันการเงินที่ออกสลากมักแนะนำให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่กันสำหรับรับโอนเงินเมื่อถูกรางวัล

คำแนะนำ

1. เงินที่นำมาซื้อสลากออมทรัพย์ควรจะเป็นเงินเย็น หรือเป็นเงินที่ ไม่ต้องการใช้ตลอดอายุของสลาก เพราะหากถอนสลากก่อนกำหนด อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนที่ซื้อ

2. ควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนซื้อ

3. เมื่อได้สลากมาควรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง เช่น ชื่อ นามสกุล จำนวนหน่วย จำนวนเงินที่ซื้อ

4. ควรเก็บรักษาสลากให้ดีหากทำหายต้องไปแจ้งความ และติดต่อขอทำสลากใหม่ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออกสลากใหม่ด้วย

5. ควรพิจารณาผลตอบแทนก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ซื้อมากพอที่จะถูกรางวัลที่ต่ำที่สุดทุกงวด (เช่น เลขท้าย 4 ตัวของสลากออมสิน) ซึ่งทำได้โดยนำดอกเบี้ยที่จะได้รับเมื่อสลากครบอายุรวมกับเงินรางวัล แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเงินที่ซื้อว่าเป็นสัดส่วนเท่าไร

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.)


เช็กโปรในงาน  Money Expo หาดใหญ่ 2021
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 Money Expo Hatyai 2021 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสทิวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ธนาคารกรุงไทย

  • Krungthai Next Savings

- เปิดบัญชีผ่านแอปฯ Krungthai Next ง่าย สะดวก ปลอดภัย

- ส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท         1.50%

- ส่วนที่เกิน ล้านบาทขึ้นไป       0.50%


 ธนาคารกรุงเทพ

  • บัญชีเงินฝาก

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่

- รับ กระเป๋าผ้า  Be Cool 1 ใบ

    เมื่อเปิดบัญชี e-Savings พร้อมยืนยันตัวตน Be My ID ภายในงาน

- รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

    เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือสินมัธยะทรัพย์ทวี – บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน

 

ธนาคารออมสิน

  • สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

- ลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท และมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 1 ล้านบาท

- ซื้อสลากออมสิน/สลากดิจิทัล ภายในงาน รับของที่ระลึก


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  • เงินฝาก

- เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ

- New Flexi for Welfare and Corporate

- ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10  ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

-  ยอดเงินฝากมากกว่า 10  ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

    พิเศษเดือนใดไม่มีการถอนจะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี และได้รับการยกเว้นภาษี