MONEY EXPO AREA

MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยกลุ่มเอสเอ็มอี

แม้ปัจจุบันเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 แต่ยังต้องใช้เวลา นอกจากนี้ การฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว ธปท. จึงได้ออกมาตการเพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

1.สินเชื่อฟื้นฟู สำหรับลูกหนี้ใหม่กำหนดวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (รวมวงเงินของทุกสถาบันการเงิน) และสำหรับลูกหนี้เก่ากำหนดไม่เกิน 30% ของวงเงินแต่ละสถาบันการเงิน (ไม่เกิน 150 ล้านบาท) หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ที่ 30% ของวงเงินเดิมไม่ถึง 50 ล้านบาท

*วงเงินของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ณ 31 ธ.ค. 2562 หรือ 28 ก.พ. 2564 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

2.มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ โดย ธปท. จะให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อันจะส่งผลฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถสอบถามไปที่สถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ  นอกจากนี้สถาบันการเงินหลายรายยังมีแพกเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการสภาพคล่องด้วย