NEWS UPDATE • WHO IS WHO

บสย. แต่งตั้ง “วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์” นั่งรักษาการผู้จัดการทั่วไป

รายงานจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบแต่งตั้ง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประวัติ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน    รักษาการผู้จัดการทั่วไป  และ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน    

การศึกษา  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์ทำงาน           

1 เม.ย.2564                              รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย.

ธ.ค.2563 – มี.ค.2564            รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย.

มี.ค. - พ.ย.2564                      รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน บสย.

พ.ศ.2559 – 2563                    กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พ.ศ.2557 – 2558                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2554 - 2557                    รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552 – 2554                    ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2552                   ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน สายการเงินและการบัญชี  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – 2559                   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – 2559                   กรรมการอิสระ กรรมการควบคุมภายในและปฏิบติตามกฎหมาย กรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)