NEWS UPDATE • IPO

บลจ.กรุงไทย ไอพีโอกองทุน KT-Luxury ลงทุนหุ้นแบรนด์ดังทั่วโลก

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงไทย หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดเคแทม Luxury (KT-Luxury) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PICTET- PREMIUM BRANDS กองทุนรวมหลัก เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนรวมหลัก หรือ กองทุน PICTET- PREMIUM BRANDS มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ใน อุตสาหกรรมสินค้าและบริการระดับบน (Premium brands sector) ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้เป็นที่ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากมีความสามารถที่จะสร้างหรือมีอิทธิพลในการกำหนดกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้

สำหรับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services หรือ กลุ่ม Premium Brands เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตของรายได้สูง อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูง รวมถึงยังมีกระแสเงินสดและงบดุลที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการระดับบนที่ประชากรระดับชนชั้นกลางให้ความสนใจและบริโภคในอัตราก้าวกระโดด โดยเฉพาะคนในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z (กลุ่มที่อายุต่ำกว่า 38 ปี) พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทดังกล่าวมากถึง 39% ในปี 2019 ที่ผ่านมา และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรหนาแน่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตเร็วและมีอำนาจในการต่อรองและกำหนดราคาที่เหนือกว่า สำหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services เอง นับได้ว่าเป็น Megatrends ที่กำลังน่าจับตามองเพราะมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจลงทุน (ที่มาของข้อมูล : Pictet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

กองทุน PICTET- PREMIUM BRANDS (กองทุนรวมหลัก) มีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก สามารถลงทุนได้โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่อ้างอิงกับดัชนีใดๆ โดยใช้ดัชนี MSCI ACWI เพื่อเปรียบเทียบเชิงของผลตอบแทนเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังเป็นกองทุน Thematic ภายใต้การบริหารจัดการของ Pictet ที่เก่าแก่ที่สุด โดยเริ่มกลยุทธ์การลงทุนนี้ตั้งแต่ปี 1998 ในชื่อของ Pictet-Leisure ก่อนที่จะทำการปรับตำแหน่งการตลาดมาเป็น PICTET- PREMIUM BRANDS ในปี 2005 เป็นต้นมา โดยเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจมากกว่า 50% ขึ้นไป อยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการระดับบนเป็นหลัก (High-end Products and Services) ครอบคลุมมากกว่า 120 บริษัททั่วโลก 

ทั้งนี้กองทุนจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทต่างๆ ด้วยปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. ประสบการณ์และบริการต้องเป็นเลิศและได้รับการยอมรับ 2. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ 3. มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค 4. มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ และ 5. มีการเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ (ที่มาของข้อมูล : Pictet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 พบว่ามีแบรนด์ดังชั้นนำที่หลายคนรู้จัก เคยใช้บริการ รวมถึงอาจมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นๆ อยู่ในครอบครองด้วย อาทิ Marriott International-CI A, Apple Inc, Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, L’Oreal และ Hermes International เป็นต้น (ที่มาของข้อมูล : Pictet)

สำหรับกองทุน KT-Luxury มีความเสี่ยงในระดับ 6 จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคมนี้ เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท