NEWS UPDATE • IPO

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ลุยเปิดกองทุน โกลบอล ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. นี้นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่า ในอนาคตโลกจะถูกเปลี่ยนเป็น Digitalization จาก Internet of Things มีข้อมูลมากมายอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีจำนวนข้อมูลที่ถูกละเมิดเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมหาศาล จึงได้มีเทคโนโลยี Cybersecurity ที่จะเข้ามาช่วยป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ จากการโจมตีของผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อลดมูลค่าความเสียหาย


ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างยกระดับความสำคัญของ Cybersecurity มากขึ้น ทั้งจากนโยบาย Work From Home ในช่วง COVID-19 ที่หลายบริษัทเริ่มใช้นโยบาย WFH อย่างถาวร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศและอีกหลายประเทศที่กำลังเริ่มร่าง ถือเป็นการผลักดันให้หลายองค์กรต้องลงทุนในอุตสาหกรรม Cybersecurity มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรม Cybersecurity จะเติบโตถึง 16% ต่อปี จนถึงปี 2026 และจะมีมูลค่าตลาดมากถึง 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ


กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ หรือ LHCYBER  เป็นกองทุนประเภทตราสารทุน Feeder Fund  โดยลงทุนในกองทุน Global X Cybersecurity ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบปีบัญชี โดยกองทุนนี้ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 


นายมนรัฐ กล่าวเสริมอีกว่า LHCYBER เริ่มขายครั้งแรกวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท โดยมี 3 Class ให้เลือกลงทุนตามความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถทำรายการผ่านทาง LHFund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 0 2286 3484 กด 7 หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง