NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 9 กองทุนคว้ารางวัล

วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นประจำทุกปีโดยแบ่งการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมออกเป็น 9 กลุ่มตามนโยบายการลงทุน และใช้ 3 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลตอบแทนรวม (Total Return)ความผันผวนของราคารายวัน (Standard Deviation) และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบันที่นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้วยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบด้วย

สำหรับการจัดอันดับกองทุนประจำฉบับเดือนมีนาคม 2564 นี้ เป็นการ วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563ซึ่งกองทุนที่มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ทั้ง 9 กลุ่มจะได้รับการยกย่องให้เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 6 แห่ง โชว์ผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลไปครอง


โดยรายละเอียดของทั้ง 9 กลุ่มกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 มีดังนี้


กลุ่มที่ 1

กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund)

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

บลจ.ทาลิส จำกัด


กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 10%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

                             

 

กลุ่มที่ 2

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ (KT-BOND)

บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund(Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด

ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) ให้ได้มากที่สุดและสอดคล้องกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุน โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ แต่อาจจะลงทุนไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ BBB แต่จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ B โดย S&P

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Instruments) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน


 

กลุ่มที่ 3

กองทุนผสม(Mixed Fund)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS)

บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

อีกทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน บริหารกองทุนเชิงรุกจากากรจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยไม่อ้างอ้งกับดัชนี


 

กลุ่มที่ 4

กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด

 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)


 

กลุ่มที่ 5

กองทุนหุ้นต่างประเทศ(Foreign Equity Fund)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก "Capital Group New Perspective Fund” (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก บริหารจัดการโดย The Capital Group Companies กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active management) เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุนผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต


กลุ่มที่ 6

กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

(Property and Infrastructure Fund)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

(ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-PIF-D)

บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งนี้หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่

        1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์

        2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

        3. หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนที่อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

 

กลุ่มที่ 7

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้(RMF Fixed Income Fund)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

บลจ.พรินซิเพิล จำกัด


กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ จะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน และหรือตราสาร แห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (Category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (Puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็น Puttable/Callable เท่านั้น

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)


กลุ่มที่ 8

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน(RMF Equity Fund)

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)

บลจ.วรรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือ มีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม ต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการ คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล้วงหน้าแฝง

ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV ได้แก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment FundบริหารจัดการโดยBaillie Gifford& Co Limitedซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด(Active Management)


 

กลุ่มที่ 9

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T)

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนใน ตราสารดังกล่าวของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้น หรือตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี Net Exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)


ติดตามได้ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม  2564 ฉบับที่ 467 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศและในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi