NEWS UPDATE • IPO

“โนวา ออร์แกนิค” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 150 ล้านหุ้น เข้า SET

บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DONUTT เช่น โดนัทท์คอลลาเจน และโดนัทท์โทเทิลไฟบิลี่ เป็นต้น

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIVNEST ที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถั่งเช่า 

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ เช่น หลินจือพลัส ชิตาเกะ, มัทซึทาเกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม คิว-ติน แฮร์ โทนิค เซรั่ม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่, เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ