NEWS UPDATE • ECONOMIC

วัคซีนไฟเซอร์ ขอขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้ว

อย. เผยความคืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดวัคซีนไฟเซอร์มาขอขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ จากัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาต และ อย. อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ก่อนหน้านี้ อย. ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 5 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วัคซีนโคโรนาแวคของบริษัท ซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลคจากัด รวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด และล่าสุดวัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด