NEWS UPDATE • IPO

บอร์ด SCC เคาะ "เอสซีจี เคมิคอลส์" ขายไอพีโอ 3,854.68 ล้านหุ้น เข้า SET

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ( SCC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ (26 ม.ค.) มีมติให้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  และการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ทั้งนี้หุ้นไอพีโอที่จะเสนอขายมีจำนวน 3,854.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนชำระแล้วของ SCGC ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่า SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้ างทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ SCC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม