NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

ลาก่อน 29 ปี หุ้นการบินไทย จนกว่าจะพบกันใหม่ รายย่อยถูกแช่แข็งกว่าแสนราย

หุ้น THAI หรือบมจ.การบินไทย ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) หรือการห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

การบินไทย มีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ด้วยสัดส่วน 47.86 % มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 110,510 ราย สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (ฟรีโฟลท) 52.14 % (อ้างอิงข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 )

ด้านกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทย รายงานก.ล.ต.ว่าได้ขายหุ้นออก 31.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.42%  ทำให้เหลือถือหุ้น 203.41 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.31% โดยทำรายการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ก่อนหุ้นการบินไทย จะถูก SP ยาว           

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หุ้น THAI ซื้อขายวันสุดท้าย ปรากฏว่าราคาปรับตัวขึ้นชนเพดานสูงสุด หรือ ซิลลิ่ง ที่ 29.69 % ด้วราคา 3.32 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.76 บาท มีปริมาณการซื้อขาย 153.96 ล้านหุ้น  มูลค่าการซื้อขาย 491.87 ล้านบาท 


การบินไทย เป็นบริษัทที่เข้าขบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ของการบินไทย ครั้งต่อไปในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งในวันประชุมดังกล่าวเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ คำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ต่อไป

ขณะที่ THAI ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าขอไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 โดยบริษัทจะนำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี และจะส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีฉบับตรวจสอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

โดย THAI จะเปิดเผยความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุก 3 เดือนเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป บนกระดานหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หุ้นการบินไทย หรือ THAI จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ หรือเรียกว่าขอลาจอชั่วคราว ลาก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ ...THAI หุ้นสายการบินแห่งชาติของไทย