NEWS UPDATE • WHO IS WHO

กลุ่มทิสโก้จัดทัพผู้บริหาร รองรับการเติบโตธุรกิจในระยะยาว

กลุ่มทิสโก้ ประกาศแต่งตั้ง "ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์" ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เมธา ปิงสุทธิวงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการกลุ่มทิสโก้ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (1 เม.ย. 2564) เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามแผนการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการสืบทอดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยแต่งตั้ง "นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์" ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการกลุ่มทิสโก้ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยเน้นพันธกิจสำคัญ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Growth) 2) การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีที่สุด (Drive Efficiency) โดยใช้กระบวนการทำงานที่ผสมผสานทั้ง People Process Technology และ Data และ 3) การบริหารความพึงพอใจและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มทิสโก้มาตลอด 52 ปี รวมถึงการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ นั่นคือ วัฒนธรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Culture of Innovation) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มทิสโก้สามารถรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ สำเร็จการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายบทบาท โดยเฉพาะการบริหารธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และยังเป็น Project Leader ในการเข้าซื้อธุรกิจหลายโครงการ อาทิ ธุรกิจรายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) กิจการของบริษัทไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มทิสโก้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร รวมประสบการณ์ทำงานกับทิสโก้เป็นเวลา 28 ปี

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก University of Wisconsin-Milwaukee สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานในสายธนบดีธนกิจ บริการธนาคาร สายการตลาดสินเชื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยได้พัฒนาและต่อยอดการให้บริการ “Open Architecture” หรือบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ จากหลากหลายบริษัทชั้นนำมานำเสนอลูกค้าไว้ในจุดเดียว รวมถึงสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้ลูกค้าจากการจับกระแสลงทุนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Megatrends) ส่งผลให้ธุรกิจธนบดีธนกิจประสบความสำเร็จอย่างสูง ตอกย้ำจุดยืนการเป็น Top Advisory ของทิสโก้ รวมประสบการณ์ทำงานกับทิสโก้เป็นเวลา 28 ปี