NEWS UPDATE • IPO

กลุ่ม "โควสุรัตน์" ส่ง "อุบล ไบโอ เอทานอล" เข้า SET ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 1,370 ล้านหุ้น

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,370 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

หุ้น IPO ที่จะเสนอขาย ประกอบด้วย 

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,174.29 ล้านหุ้น 

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวนไม่เกิน 97.86 ล้านหุ้น 

(3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) จำนวนไม่เกิน 97.86 ล้านหุ้น

UBE มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งบริษัทจำหน่ายทั้งแป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) แบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค บริษัทถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีการนำวัตถุดิบมันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตมากถึง 1,200,000 ตันต่อปี

บริษัทนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำใช้จากกระบวนการผลิตและกากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

นอกจากการผลิตและจำหน่ายเอทานอล แป้งมันสำปะหลัง และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทได้ขยายสู่การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) หรือมีศักยภาพในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทได้ริเริ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแผนที่จะปลูกกาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เพื่อจำหน่าย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น อาหารผสมเสร็จที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์ สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตเอทานอล, เงินทุนหมุนเวียนของ บจก. อุบลซันฟลาวเวอร์ (บริษัทย่อย) สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแป้งมันสำปะหลัง,  เงินทุนหมุนเวียนของบจก. อุบลไบโอเกษตร (บริษัทย่อย) สำหรับการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์          

ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ดังนี้  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต่างๆ เช่น เครื่องโม่หัวมันสำปะหลัง และเครื่องสลัดแป้ง เป็นต้น,  การเพิ่มกำลังการผลิตแป้งฟลาวจาก 100 ตัน/วัน เป็น 300 ตัน/วัน, การลงทุนสร้างสายการผลิตสารให้ความหวาน (Sweetener) เช่น ไซรัป (Syrup) และมอลโทเดกซ์ทริน (Maltodextrin) กำลังการผลิต 300 ตัน/วัน, การลงทุนในโรงสีเชอร์รี่กาแฟและโรงคั่วกาแฟ รวมทั้ง ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เม.ย.64  มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่มครอบครัวโควสุรัตน์ 36.81% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 25.77% บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (TET) 21.28% จะลดสัดส่วนเหลือ 12.39% และ BBGI ถือหุ้น  21.28% จะลดสัดส่วนเหลือ 12.39%

ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,901.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,846.5 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,055.3 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2561-2563 มีรายได้รวม 4,827.4 ล้านบาท 4,722.5 ล้านบาท และ 4,486.1 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 67 ล้านบาท ขาดทุน 42.5 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 99.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี