NEWS UPDATE • PR NEWS

NSI ร่วมใจบริจาคโลหิต

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” กระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และมีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ซึ่งจัดที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม