MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

รู้จัก “มาตรการพักชำระหนี้” เลื่อนงวดชำระ ช่วยเสริมสภาพคล่อง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรง รัฐบาลต้องตัดสินใจล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ทำให้ต้องมีมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดที่สุด ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และชมรมนอนแบงก์ ได้เห็นความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ จึงเห็นร่วมกันว่าต้องมีการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ทั้งเอสเอ็มอีและรายย่อยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 

วันนี้ (19 ก.ค. 64 )เป็นวันแรกที่สถาบันการเงินเปิดให้ลูกหนี้ขอเข้ามาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มงวดก.ค.

 

โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้อธิบาย“มาตรการพักชำระหนี้” ไว้ว่า การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย คือการที่สถาบันการเงินผ่อนปรนให้ลูกหนี้สามารถ เลื่อนงวดการผ่อนชำระ ทั้งในส่วนชำระคืนเงินต้นและส่วนของดอกเบี้ย ออกไประยะหนึ่ง ซึ่งตามมาตรการนี้คือ 2 เดือน       

          ตัวอย่างเช่น นาย ก. กู้ซื้อบ้าน เป็นลูกค้าของธนาคาร B  ที่ ผ่อนปรนให้นาย ก. สามารถเลื่อนงวดการผ่อนชำระออกไปได้ 2 เดือน ระหว่างเดือนก.ค. - ส.ค. หรือการเลื่อน วันครบกำหนดชำระ ค่างวดออกไป แม้ไม่ได้จ่ายค่างวดก็จะไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร นอกจากนี้ ข้อดีอีกประการของการพักชำระหนี้ คือ ในช่วง 2 เดือนนี้ลูกหนี้ก็จะมีเงินเหลือ 10,000 บาทเพิ่มเติม จากการที่ยังไม่ต้องชำระค่างวดไว้เป็นสภาพคล่องใช้สำหรับดำรงชีพ

          อย่างไรก็ดี การที่ธนาคารผ่อนปรนให้ลูกหนี้ยังไม่ต้องชำระค่างวด ไม่ได้หมายความว่าจะยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ เพียงแค่บอกว่า ยังไม่ต้องชำระคืนในช่วงนี้ โดยในช่วงผ่อนปรนนี้ ดอกเบี้ยก็ยังคงเดินต่อไป

อ่าน ธปท. กำชับสถาบันการเงินเร่งดำเนินการพักหนี้ 2 เดือนให้ลูกหนี้ที่ปิดกิจการจากมาตรการคุมโควิด