PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

เอไอเอ ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัย

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และ นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจด้านกฎหมายและกิจการภายนอก เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนบริษัท มอบหมวกนิรภัยจำนวน 300 ใบ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนและเยาวชน อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’