PR NEWS • PR NEWS

BKI มอบสินไหม PA กว่า 3 ล้านบาท

นายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวเบญจมาศ หวานคง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายสมศักดิ์ หวานคง ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถยนต์ โดยมีนางสาวปิยพร แดงเพ็ง (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปัตตานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน