<

PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

FWD มุ่งเน้นพัฒนาความเท่าเทียมของคนในสังคม

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอฟดับบลิวดี เป็นองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต และยังสนับสนุนให้ทุกคนออกไป Celebrate Living ตามแนวคิดของแบรนด์ โดยเราริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการ ด้วยการสร้างอาชีพที่นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน และทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความภูมิใจในตัวเองและยังสามารถ Celebrate Living ได้อีกด้วย การดำเนินงานนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงค่านิยมหลักของบริษัทฯ ในการดูแล ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน 

การที่บริษัทได้ริเริ่มสนับสนุนให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตแบบเท่าเทียม โดยให้โอกาสในการจ้างงานแก่ผู้พิการเพื่อร่วมทำงานใน Contact Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่และโรงเรียนอาชีวมหาไถ่ และให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุพพลภาพ การให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย FWD เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการมาโดยตลอดและได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5