PR NEWS • PR NEWS

มูลนิธิกรุงศรีมอบ 77 ทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ 7 แห่ง

กรุงเทพฯ (25 พฤษภาคม 2565) – นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจำนวน  77 คน ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารสำนักงานใหญ่  โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้งสิ้น 375 คน สะท้อนพันธกิจของมูลนิธิกรุงศรีในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน