PR NEWS • PR NEWS

บลจ.กรุงศรี คว้า 10 รางวัลคุณภาพจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสุภาพร  ลีนะบรรจง  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทได้รับมอบรางวัลจากสถาบันชั้นนำระดับสากล จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการกองทุน  โดยรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย   

      -  รางวัล Most Trusted Financial Service Company จาก Bangkok Post Readers’ Choice Award 2021 ที่มาจากคะแนนเสียงโหวตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในแคมเปญ 

      -  รางวัล Asset Management Company of the Year Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 4) รางวัล Pension Fund Manager of the Year Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) และรางวัล Most Innovative Investment Product (KFCMEGA) Thailand จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review (UK)  

      -  รางวัล Best Bond Manager (ได้รับเป็นปีที่ 3) และรางวัล Best Equity Manager จากนิตยสาร Asia Asset Management Magazine (HK)   

      -  รางวัล Fund House of the Year, Thailand จากนิตยสาร Asian Investor (HK) 

      -  รางวัล Best Fixed Income House, Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) จากนิตยสาร Fund Selector Asia (HK) 

      -  รางวัล Best Mutual Fund House – Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) และ รางวัล Most Innovative Asset Management Products Initiative – Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) สำหรับกองทุน KFFVPE-UI จากนิตยสาร International Finance (UK) 


ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินรางวัลจะมาจากผลการดำเนินงานของกองทุนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนหุ้นและตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีแม้ว่าปีที่ผ่านมาสภาวะตลาดการลงทุนมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ และการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ตลอดจนกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและสอดคล้องกับสภาวะตลาด” นางสุภาพร กล่าว  

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด 

***KFFVPE-UI เป็นกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน  

 

*** หมายเหตุ *** 

KFCMEGA ลงทุนผ่าน ETF 4 กองทุน ประกอบด้วย Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF,   Invesco China Technology ETF, KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF, KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

KFCMEGA มีความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  

KFFVPE-UI ลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมลงทุนในกิจการ start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกิจการ start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ PE ทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“MFC”) เป็นทรัสตี และบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ 

KFFVPE-UI มีความเสี่ยงระดับ 8+ : เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยยะสำคัญ | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ I กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 12 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก I กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน 


***ข้อมูลกองทุน*** 

KFCMEGA-A https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFCMEGA-A 

KFFVPE-UI https://www.krungsriasset.com/TH/FundGroupDetail.aspx?gid=3050