PR NEWS • PR NEWS

KTBGS ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตภายในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการวางแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน และสถาบันการเงิน” เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา