PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“นำสินประกันภัย” ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 64

“นำสินประกันภัย” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)  จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI เปิดเผยว่า “นำสินประกันภัย” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่า NSI ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว 

“การที่บริษัทได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความสำเร็จของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) โดยมุ่งสร้างคุณค่า “Better Partner Better Together” ที่มุ่งมั่นให้ทุกชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและก้าวไกลไปด้วยกันของลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ตลอดจนชุมชนและสังคม”