PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“ซิตี้แบงก์” เปิดกิจกรรม “วันชุมชนซิตี้”

            จากสถานการณ์ของโควิด-19  ที่กินเวลายาวนาน และลามระบาดทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนของทุกประเทศต้องระดมกำลังร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการวิกฤติดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว ในประเทศไทยเองเราได้เห็นความช่วยเหลือของภาคเอกชนหลายองค์กรที่ร่วมมือในการเป็นฟันเฟืองเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นกัน

            โดยล่าสุด ซิตี้แบงก์ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันทั่วโลกในชื่อ “วันชุมชนซิตี้” หรือ “Citi Global Community Day ที่เปิดโอกาสให้พนักงานธนาคารซิตี้รวมถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครซิตี้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยหัวใจสำคัญในการทำโครงการคือเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่การยกระดับสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม รวมถึงด้านเยาวชน


            มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า การระบาดโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราทุกคน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ทำให้เราหยุดที่แบ่งปันให้แก่กัน และเนื่องในโอกาส “วันชุมชนซิตี้” หรือ “Citi Global Community Day” ปี 2564  ซิตี้แบงก์ยังคงจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ เพราะการแพร่ระบาดนั้นยังส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ถือเป็นด้านหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย และในฐานะที่เราทุกคนต่างเป็นหนึ่งสมาชิกของสังคมก็ยังคงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมมือกันในการดูแลและร่วมกันหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่เอื้ออำนวยให้ทุกคนออกมารวมตัวกันทำความดีไปพร้อมกัน แต่ทุกคนก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้สามารถข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปพร้อมกัน ผ่านหลากหลายกิจกรรมดี ๆ อาทิ 


· การเปลี่ยนคะแนนในบัตรเครดิตเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือสังคมและยังได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19

· การบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังช่วยกันเติมเลือดในคลังให้เพียงพอ หลังจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนคลังเลือดลดลงจนหลายครั้งไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษา

· การร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช และศิริราชมูลนิธิ สำหรับใช้ในการต่อสู่กับโรคต่าง ๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ รมถึงการบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อสิ่งของที่ขาดแคลน เช่น ชุด PPE หน้ากาก N95 และของใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นและขาดแคลน ตามแต่ความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลสนาม

· การวิ่งสะสมระยะทางเพื่อ เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี


            อย่างไรก็ตามไม่ว่าคนเราจะต้องเผชิญหน้าสถานการณ์อะไรก็ตาม ซิตี้เชื่อมั่นว่าทุกคนก็ยังสามารถทำความดีแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ทุกวัน ซึ่งการให้ดังกล่าวถือเป็นการให้ที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุดเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นการให้ที่สามารถทำได้สม่ำเสมอด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอทำพร้อมกันหลาย ๆ คน สอดคล้องไปกับที่ซิตี้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างรอบด้าน และยังเป็นการช่วยกันสร้างสังคมเราให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย