PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ปตท.สผ. มอบโดรนเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบ เจ้าเอี้ยงโดรนการเกษตร ซึ่งออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม ให้กับกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง