PR NEWS • PR NEWS

ทาลิส ปลื้มยอดขายกองทุนต่างประเทศกองแรกสูงกว่าเป้าหมาย พร้อมเปิด IPO ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตอบโจทย์วางแผนภาษีปลายปี

            นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่าบลจทาลิส ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากจากการเสนอขาย กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)  กองทุนรวมต่างประเทศกองแรกของบริษัทที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี NASDAQ-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานดีและอัตราการเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มบริการ เป็นต้น  หลังจากปิด IPO บลจ. ทาลิสสามารถระดมเงินลงทุนได้ถึง 780 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (Asset under management:  AUM) ของบลจ. ทาลิส เพิ่มขึ้นเกินกว่า 30,000 ล้านบาท

            โดยบริษัทได้เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักลงทุนที่ยังคงให้ความสนใจลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระแสตอบรับที่ดีเนื่องจากกองทุนสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนเชิงรับ ในดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีอัตราการเติบโตที่สูงในระยะยาว จากการที่หุ้นในดัชนีส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่สูง มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วโลก และการที่ดัชนีมีการกระจายการลงทุนในหุ้นถึง 100 ตัว เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี

            นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถใช้กองทุน TLUSNDQ-H ในการวางแผนการลงทุนระยะยาวในรูปแบบการทยอยลงทุน หรือ DCA ได้  โดยผลตอบแทนของดัชนีตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 27.21% (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)   กองทุน TLUSNDQ-H ทั้ง  2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A) และชนิดเพื่อการออม (TLUSMQ-H-SFF) ได้เปิดซื้อขายตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

            ล่าสุดเพื่อตอบรับความต้องการการลงทุนที่ยังคงมีอยู่สูง บริษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศ ผ่านกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ในช่วงสิ้นปี 2564  โดยกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก( IPO) ระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2564 นี้ กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี

            สำหรับกองทุนเปิดทาลิส  MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกับ กองทุนเปิดทาลิส  MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ)  ในช่วงที่ผ่านมาแม้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนจากวิกฤติโรคระบาด ทำให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอยลง แต่ในบางภาคส่วนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และบลจ.ทาลิส ได้คัดสรรการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านั้น ส่งผลให้กองทุนเปิด ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ( TLMSEQ)  มีผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่  58.09%  ซึ่งกองทุน TLMSEQ  ยังได้รับการจัดอันดับ ดาวจากผลการดำเนินงาน ปี โดย Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ พฤศจิกายน 2564

            นอกจากนี้บลจ. ทาลิส ยังมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปลายปีสำหรับผู้ที่ซื้อกองทุน RMF หรือ SSF ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทาลิส (ยกเว้นกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และ ถือครองจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) มูลค่า 50 บาท จากยอดเงินลงทุนทุกๆ  25,000 บาท (โปรดศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม)

            สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ บลจ.ทาลิส สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Online (E- Account Opening ) ได้ที่ www.talisam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอหนังสือชี้ชวนได้ที่  บลจ. ทาลิส โทร. 02 015-0222