PR NEWS • PR NEWS

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน จากนางสาววราภรณ์  ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสกลนคร ในโครงการ “หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ 2565” นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโอกาสต่างๆ