PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“ไทยประกันภัย” รับประกัน PA สมาชิกกอช.

“ไทยประกันภัย” มอบกรมธรรม์ PA 365 รวม 4,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวม 660 ล้านบาท ให้สมาชิก กอช. ที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIC มอบประกันอุบัติเหตุ  PA 365 รวมทั้งสิ้น 4,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวม 660 ล้านบาท ให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการ ที่มียอดการออมตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2564 โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทได้ร่วมสนับสนุนการออมกับ กอช. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกในปี 2563 จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนั้น ในปีนี้ TIC ไทยประกันภัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับ กอช. อีกครั้ง ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีเงินออม สร้างระบบบำนาญเพื่อมีเงินใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี TIC ไทยประกันภัย เน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของการมีหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง TIC ไทยประกันภัย จึงมอบประกันอุบัติเหตุ    PA 365 ให้กับสมาชิก กอช. ที่ออมเงินได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นอีกหนึ่งหลักประกันให้สมาชิก กอช. พร้อมรับมือทุกความเสี่ยงและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ หมดความกังวลกับสภาพคล่องทางการเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด

สำหรับประกัน PA 365 ที่มีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปีเต็ม ดูแลค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่อปี* และอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 50,000 บาทต่อปี* โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น ครอบคลุมรวมถึงกรณีการเสียชีวิต   การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) และการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 20,000 บาท การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุด 20,000 บาท และค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท การคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 15 กันยายน 2565