NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox ครอบคลุมทุกกิจกรรมในตลาดทุน

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (Regulatory Sandbox)โดยเพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าโครงการได้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมสามารถทดสอบการทำธุรกิจกับลูกค้าได้จริงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เหมาะสมกับช่วงทดสอบเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุนไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 โดยได้เพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าโครงการได้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในตลาดทุน ตั้งแต่กระบวนการก่อนไปจนถึงภายหลังการซื้อขายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเข้าทดสอบการให้บริการกับลูกค้าได้จริง โดยยังไม่ต้องรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระดับที่เหมาะสมกับช่วงการทดสอบเช่น มีระบบงานตามมาตรฐานจำกัดจำนวนลูกค้าและจำนวนเงินลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

สืบเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์Regulatory Sandbox เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ 4 กลุ่มธุรกิจ ที่เข้าทดสอบภายใต้โครงการ Regulatory Sandboxโดยเพิ่มประเภทธุรกิจใหม่ๆ ดังนี้

        (1) กลุ่มตัวกลาง ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขาย ค้า  ที่ปรึกษา และจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเพิ่มการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

         (2) กลุ่มกระบวนการ KYC ได้แก่ กระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า

         (3) กลุ่มบริการหลังการซื้อขาย ได้แก่ สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และเพิ่มสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

         (4) กลุ่มบริการระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform: ETP) และเพิ่มศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า