INTERVIEW • SPECIAL INTERVIEW

Special Interview : วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

K-My Funds Digital Wealth Advisor โค้ชส่วนตัวที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมกองทุนรวมในประเทศไทยมีจำนวนกองทุนมากกว่า 1,500 กองทุน โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4.93 ล้านล้านบาท ขณะที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 5.7 ล้านบัญชี ซึ่งเมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ที่มีกว่า 90 ล้านบัญชี ทำให้ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศไทยยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เป็นหนึ่งใน บลจ.ชั้นนำของประเทศที่ให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) กว่า 1.34 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้วยความพร้อมทั้งในแง่การจัดการลงทุน และการดำเนินธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งมาพร้อมกับบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงระบบงานที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมุ่งนำเสนอประสบการณ์การลงทุนที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า Disruption ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการเงินต้องเร่งพัฒนาบริการให้สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ ซึ่ง บลจ.กสิกรไทย เป็น บลจ.รายแรกๆ ที่เริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็น First Priority ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

มุ่งทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ปูทางสู่ Solution ในการจัดพอร์ต

วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการมุ่งพัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเติบโตโดยเฉลี่ยกว่า 10% อย่างต่อเนื่อง แต่ในการเติบโตมี 3 ปัจจัยที่สร้างข้อจำกัดต่อทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตคือ มีความ “เยอะ - ยาก - ยุ่ง”

ซึ่งคำว่า “เยอะ” ในที่นี้หมายถึงจำนวนกองทุนรวมในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เยอะมาก “ยาก” คือ ด้วยจำนวนกองทุนที่มีเยอะการเลือกลงทุนจึงเป็นเรื่องยาก และ “ยุ่ง” คือ ขั้นตอนการลงทุนที่ค่อนข้างยุ่งด้วยการกรอกเอกสารและกระบวนการต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความท้าทายที่ บลจ.และผู้ลงทุนต้องพยายามก้าวข้ามไปให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในตลาดที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล การลงทุนที่ผิดพลาดแต่ไม่รู้ตัว หรือผิดพลาดแล้วแต่ยังคงถือครองลงทุนต่อไป รวมถึงหลายๆ ครั้งที่การปรับพอร์ตก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จนทำให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ

ประเด็นเหล่านี้มีส่วนทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในอนาคตมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย จึงได้ตั้งโจทย์การทำงานที่จะช่วยให้การลงทุนในกองทุนรวมทำได้ง่ายขึ้น คือ “Simplify your investment life” เนื่องจากเล็งเห็นความ “เยอะ - ยาก - ยุ่ง” “ในการลงทุน รวมถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ จึงพยายามหาวิธีการให้การลงทุนของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากขึ้น

ติดตามคอลัมน์ Special Interview ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 437 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi