NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

ศรีพันวา ขอขยายเวลา 6 เดือน จ่ายค่าเช่าให้กองทรัสต์ SRIPANWA

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับหนังสือจาก บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์  (SPM) ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

โดยตามหนังสือดังกล่าว SPM ได้ขอให้กองทรัสต์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยการขยายระยะเวลาการจ่ายค่าเช่างวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงงวดเดือนกรกฎาคมจากกำหนดการจ่ายค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ